DOI: https://doi.org/10.21071/pbs.vi12

Published: 2022-03-09

Effects of dogs’ visits to a public exhibition

Vanda Marnoto, Gonçalo G. Pereira, Sara Fragoso, Ana Faria, Sandra Soares, Florbela Elias, Rita Santos, Márcia Silva, Sónia Saraiva, Ana Santos, Leonor Galhardo

11 - 30